Staré Jezero

Třeboňské rybníky

RS02.08
Lokalizace: 48.977882N 14.890498E
Rozloha: 128.071 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 442 - 447 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s litorálními porosty přecházejícími do minerotrofního rašeliniště ve výtopě, s mozaikou cenných společenstev sv. Caricion lasiocarpae, Sphagno-Caricion canescentis, Sphagno-Utricularion. Hnízdiště vodních ptáků, na rašeliništi unikátní rostlinná společenstva. Část rybníka byla v minulosti vyhrnuta, materiál uložen ve formě nízkých ostrůvků – v současnosti krajinotvorný prvek.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.116 ha 0.09 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 82.540 ha 64.45 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.178 ha 3.26 2.19
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.560 ha 2 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.195 ha 0.15 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.595 ha 3.59 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.452 ha 3.48 2.7

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2007
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia intermedia bublinatka prostřední Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2007
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 66

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.