Rybníky u Vitmanova

Třeboňské rybníky

RS02.07
Lokalizace: 49.024624N 14.84225E
Rozloha: 205,586 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 429 - 433 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybníky s rozsáhlými rákosinami a litorálními porosty. Hnízdiště vodních ptáků. V zadní části rybníka Nový Vdovec rozsáhlé výtopové rašeliniště. Lokalita je mimořádně cenná především rozlohou a neporušeností porostů. Bezprostředně navazuje na NPR Stará řeka a tvoří s ní a Novořeckými močály jedno z hlavních center CHKO Třeboňsko.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13,956 ha 6,79 1,52
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,077 ha 0,04 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 13,763 ha 6,69 2,36
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0,467 ha 0,23 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,060 ha 0,03 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11,598 ha 5,64 2,09
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,771 ha 0,38 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,449 ha 0,22 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,171 ha 0,08 3
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1,584 ha 0,77 3,05
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,276 ha 0,13 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,003 ha -- 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 135,301 ha 65,81 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,276 ha 0,13 3
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,423 ha 0,21 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
Brouci Cerambyx cerdo tesařík obrovský Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2015
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Hydrocharis morsus-ranae voďanka žabí -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2015
Ptáci Dendrocopos medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potamogeton acutifolius rdest ostrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 76

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.