Rybníky u Vitmanova

Třeboňské rybníky

RS02.07
Lokalizace: 49.024624N 14.84225E
Rozloha: 205.586 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 429 - 433 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybníky s rozsáhlými rákosinami a litorálními porosty. Hnízdiště vodních ptáků. V zadní části rybníka Nový Vdovec rozsáhlé výtopové rašeliniště. Lokalita je mimořádně cenná především rozlohou a neporušeností porostů. Bezprostředně navazuje na NPR Stará řeka a tvoří s ní a Novořeckými močály jedno z hlavních center CHKO Třeboňsko.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0.467 ha 0.23 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.276 ha 0.13 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.449 ha 0.22 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 135.302 ha 65.81 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.276 ha 0.13 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.956 ha 6.79 1.52
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.077 ha 0.04 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.003 ha -- 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.771 ha 0.38 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 13.763 ha 6.69 2.36
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.423 ha 0.21 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11.598 ha 5.64 2.09
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.584 ha 0.77 3.05
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.060 ha 0.03 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.171 ha 0.08 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 48

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.