Novořecké močály J. Hradec

Třeboňské rybníky

RS02.06
Lokalizace: 49.013668N 14.864169E
Rozloha: 317.257 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 432 - 445 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Záplavové území Nové řeky s unikátní mozaikou vodních a mokřadních biotopů, s trvalými i periodickými lagunami, které jsou v různém stupni zazemnění. V tůních společenstva sv. Lemnion minoris, Potamion pusilli, Batrachion aquatilis, Nymphaeion albae a Oenanthion aquaticae, jinak plošně převažují rákosiny sv. Phragmition communis a Phalaridion arundinaceae a porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis. Roztroušené porosty bažinných vrbin sv. Salicion cinereae a formace křovinných porostů tavolníku vrbolistého. Menší plochy kosených luk sv. Alopecurion a Molinion. V JV části území navazují reprezentativní porosty bažinných olšin sv. Alnion glutinosae. Výskyt mnoha ptačích druhů vázaných na vodní a mokřadní biotopy, tahové shromaždiště vodních ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.542 ha 0.17 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.382 ha 0.12 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.716 ha 0.23 1.35
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.914 ha 1.23 1
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7.966 ha 2.51 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 24.656 ha 7.77 1.14
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.116 ha 0.98 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.150 ha 1.94 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.911 ha 1.55 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.237 ha 0.39 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 35.870 ha 11.31 2.23
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 58.599 ha 18.47 1.7
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.001 ha -- 3
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.528 ha 0.17 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 69.708 ha 21.97 1.83
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ampedus cardinalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Coraebus undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydrochus brevis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Lacon querceus -- Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2013
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 142

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.