Rožmberk

Třeboňské rybníky

RS02.05
Lokalizace: 49.040673N 14.781974E
Rozloha: 690,389 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 425 - 431 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s rozsáhlými litorálními porosty a přiléhajícími mokrými loukami a vrbinami. Deltovité ústí Lužnice vytváří mimořádně diverzifikovaná rostlinná společenstva ve V části rybníka s převahou mokrých květnatých luk různé úživnosti a charakteru. Komplex nepravidelně kosených vlhkých a mezofilních luk (Caricion fuscae, Molinion, Alopecurion) navazující na rozsáhlé porosty vysokých ostřicových porostů Caricion gracilis, roztroušeně bažinné vrbiny (Salicion cinereae) a formace křovinných porostů tavolníku vrbolistého Spiraea salicifolia. Menší plochy kosených luk sv. Alopecurion a Molinion, litorální zblochanové a rákosové porosty. Celý rybník je významným tahovým shromaždištěm vodních ptáků (až tisíce ex.).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 27,712 ha 4,01 1,27
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 25,610 ha 3,71 1,76
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 38,561 ha 5,59 1,47
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,754 ha 0,25 1,88
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,710 ha 0,83 1
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 18,636 ha 2,7 2,98
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9,125 ha 1,32 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,074 ha 0,01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9,264 ha 1,34 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,526 ha 0,37 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,725 ha 0,25 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,012 ha 0,29 4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,026 ha -- 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Scirpus radicans skřípina kořenující -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 122

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.