Káňov

Třeboňské rybníky

RS02.03
Lokalizace: 49.036342N 14.740154E
Rozloha: 164,837 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PO
Nadmořská výška: 428 - 439 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s členitými břehy, ostrovy, rozsáhlými litorálními porosty a rákosinami. Významné hnízdiště vodních ptáků. Jsou zde zachovány neporušené nejrůznější hydrosérie vodních a mokřadních rostlinných společenstev, neovlivněné dosud vyhrnováním. Rovněž krajinářsky mimořádně cenná lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8,963 ha 5,44 1,9
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,538 ha 1,54 2,14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,987 ha 2,42 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,468 ha 0,28 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,201 ha 0,12 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,020 ha 0,01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,113 ha 0,07 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,076 ha 0,05 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4,318 ha 2,62 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Anthus spinoletta linduška horská Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2011
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2012
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 44

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.