Jezerní luh

Šumavská rašeliniště

RS01.18
Lokalizace: 48.790714N 13.874327E
Rozloha: 28.211 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 900 - 933 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava tří menších lesních rašelinišť v prameništní kotlině pod úpatím glaciální morény Plešného jezera. Komplex porostů Pinus x pseudopumilio a rašelinných a podmáčených smrčin (Sphagno-Piceetum, Mastigobryo-Piceetum), laggová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.824 ha 2.92 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.012 ha 0.04 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 18.469 ha 65.47 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Chrostíci Nemotaulius punctatolineatus -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2011
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Mechorosty Cephalozia macrostachya křepenka rašelinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2007

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.