Spálený luh

Šumavská rašeliniště

RS01.17
Lokalizace: 48.84111N 13.793071E
Rozloha: 75,802 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 791 - 813 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní vrchoviště v levobřežní části Studené Vltavy, obklopené mokřadním rašelinným bezlesím. Porosty Pinus x pseudopumilio a borovice blatky, rašelinné a podmáčené smrčiny, mokřadní ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis a Caricion fuscae, luční spol. sv. Calthion a Molinion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 7,209 ha 9,51 2,14
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,064 ha 0,08 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,779 ha 1,03 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,576 ha 2,08 1,58
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,041 ha 0,05 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,432 ha 1,89 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4,889 ha 6,45 2,96
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11,604 ha 15,31 2,18
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2,406 ha 3,17 1,97
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6,144 ha 8,11 2,09
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8,713 ha 11,49 2,13
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,028 ha 0,04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,415 ha 21,66 4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 8,498 ha 11,21 1,12

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica pratensis mravenec trávní Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Plebejus optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Colias palaeno žluťásek borůvkový Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.