Spálený luh

Šumavská rašeliniště

RS01.17
Lokalizace: 48.84111N 13.793071E
Rozloha: 75,802 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 791 - 813 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní vrchoviště v levobřežní části Studené Vltavy, obklopené mokřadním rašelinným bezlesím. Porosty Pinus x pseudopumilio a borovice blatky, rašelinné a podmáčené smrčiny, mokřadní ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis a Caricion fuscae, luční spol. sv. Calthion a Molinion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,041 ha 0,05 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,028 ha 0,04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,415 ha 21,66 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,064 ha 0,08 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4,889 ha 6,45 2,96
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,576 ha 2,08 1,58
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 7,209 ha 9,51 2,14
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,432 ha 1,89 4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,779 ha 1,03 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11,604 ha 15,31 2,18
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6,144 ha 8,11 2,09
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2,406 ha 3,17 1,97
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8,713 ha 11,49 2,13
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 8,498 ha 11,21 1,12

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Boloria eunomia perleťovec mokřadní Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Motýli Celaena haworthii šedavka mokřadní -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Coenophila subrosea osenice rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Colias palaeno žluťásek borůvkový Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.