Vltavský luh

Šumavská rašeliniště

RS01.16
Lokalizace: 48.852542N 13.916558E
Rozloha: 2 086,370 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 714 - 775 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Složitý komplex mokřadní a rašeliništní vegetace, který se vytvořil v nivě volně meandrujícího toku horní Vltavy. Zahrnuje širokou škálu vodních a mokřadních společenstev, které se podílejí na zazemnění starých odstavených ramen, příp. osidlují zvodnělé deprese a příbřežní partie toku – Batrachion fluitantis, Nymphaeion albae, Caricion rostratae, Phalaridion arundinaceae, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Calthion aj. Charakteristický je systém údolních vrchovišť s blatkovými bory (Pino rotundatae-Sphagnetum), které jsou lemovány rašelinnými březinami (Betulion pubescentis), příp. rašelinnými bory s borovicí lesní. Otevřené partie rašelinišť se společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion jsou méně častá. Součástí aluvia je i naše plošně největší rašeliniště Mrtvý luh s rozlohou přesahující 300 ha. Mozaikovitě se v území střídají luční enklávy (se společenstvy podsv. Calthion a Filipendulenion, sv. Molinion a sv. Polygono-Trisetion) a lesní partie tvořené již zmíněnými blatkovými bory, dále podmáčenými smrčinami, olšinami a smrkovými porosty na minerální půdě. Časté jsou křovinné formace rašelinných vrbin (Salicion cinereae), porosty s tavolníkem vrbolistým a nejrůznější sukcesní stadia někdejších luk.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 181,381 ha 8,69 1,17
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 91,576 ha 4,39 3,09
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 56,213 ha 2,69 2,86
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,523 ha 0,07 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 78,641 ha 3,77 1,2
První 1 2 3 Zobrazeno: 30 - 35

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Boloria eunomia perleťovec mokřadní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pedicularis palustris všivec bahenní Silně ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2016
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 278

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.