Vltavský luh

Šumavská rašeliniště

RS01.16
Lokalizace: 48.852542N 13.916558E
Rozloha: 2 086,370 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 714 - 775 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Složitý komplex mokřadní a rašeliništní vegetace, který se vytvořil v nivě volně meandrujícího toku horní Vltavy. Zahrnuje širokou škálu vodních a mokřadních společenstev, které se podílejí na zazemnění starých odstavených ramen, příp. osidlují zvodnělé deprese a příbřežní partie toku – Batrachion fluitantis, Nymphaeion albae, Caricion rostratae, Phalaridion arundinaceae, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Calthion aj. Charakteristický je systém údolních vrchovišť s blatkovými bory (Pino rotundatae-Sphagnetum), které jsou lemovány rašelinnými březinami (Betulion pubescentis), příp. rašelinnými bory s borovicí lesní. Otevřené partie rašelinišť se společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion jsou méně častá. Součástí aluvia je i naše plošně největší rašeliniště Mrtvý luh s rozlohou přesahující 300 ha. Mozaikovitě se v území střídají luční enklávy (se společenstvy podsv. Calthion a Filipendulenion, sv. Molinion a sv. Polygono-Trisetion) a lesní partie tvořené již zmíněnými blatkovými bory, dále podmáčenými smrčinami, olšinami a smrkovými porosty na minerální půdě. Časté jsou křovinné formace rašelinných vrbin (Salicion cinereae), porosty s tavolníkem vrbolistým a nejrůznější sukcesní stadia někdejších luk.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 104,792 ha 5,02 3,79
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 118,584 ha 5,68 2,5
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 181,381 ha 8,69 1,17
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 189,247 ha 9,07 2,49
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 264,092 ha 12,66 1
První 1 2 3 Zobrazeno: 30 - 35

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Pharmacis lupulina hrotnokřídlec zahradní -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Notodonta torva hřbetozubec tmavý -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Vážky Onychogomphus forcipatus klínatka vidlitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Ligusticum mutellina koprníček bezobalný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Leucoma salicis bekyně vrbová -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Lecanora chlarotera -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Brouci Agonum ericeti -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Houby Lentinellus castoreus houžovec bobří -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 278

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.