Vltavský luh

Šumavská rašeliniště

RS01.16
Lokalizace: 48.852542N 13.916558E
Rozloha: 2 086,370 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 714 - 775 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Složitý komplex mokřadní a rašeliništní vegetace, který se vytvořil v nivě volně meandrujícího toku horní Vltavy. Zahrnuje širokou škálu vodních a mokřadních společenstev, které se podílejí na zazemnění starých odstavených ramen, příp. osidlují zvodnělé deprese a příbřežní partie toku – Batrachion fluitantis, Nymphaeion albae, Caricion rostratae, Phalaridion arundinaceae, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Calthion aj. Charakteristický je systém údolních vrchovišť s blatkovými bory (Pino rotundatae-Sphagnetum), které jsou lemovány rašelinnými březinami (Betulion pubescentis), příp. rašelinnými bory s borovicí lesní. Otevřené partie rašelinišť se společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion jsou méně častá. Součástí aluvia je i naše plošně největší rašeliniště Mrtvý luh s rozlohou přesahující 300 ha. Mozaikovitě se v území střídají luční enklávy (se společenstvy podsv. Calthion a Filipendulenion, sv. Molinion a sv. Polygono-Trisetion) a lesní partie tvořené již zmíněnými blatkovými bory, dále podmáčenými smrčinami, olšinami a smrkovými porosty na minerální půdě. Časté jsou křovinné formace rašelinných vrbin (Salicion cinereae), porosty s tavolníkem vrbolistým a nejrůznější sukcesní stadia někdejších luk.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,132 ha 0,01 3,34
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 93,353 ha 4,47 2,59
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 353,379 ha 16,94 1,12
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 40,577 ha 1,94 1,8
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,222 ha 0,01 1
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14,357 ha 0,69 3,02
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 32,524 ha 1,56 2,36
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,024 ha -- 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 2,773 ha 0,13 1
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 1,871 ha 0,09 1,99
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,833 ha 0,14 1
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,166 ha 0,01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 12,835 ha 0,62 1,16
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,026 ha -- 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 41,269 ha 1,98 1
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agonum ericeti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Syngrapha interrogationis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Protolampra sobrina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Orthonama vittata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Lithophane consocia -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Coenophila subrosea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Celaena haworthii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Centaurea pseudophrygia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Acronicta menyanthidis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Ochyraea mollis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Lišejníky Usnea hirta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2010
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 230

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.