Velká niva

Šumavská rašeliniště

RS01.15
Lokalizace: 48.919401N 13.82511E
Rozloha: 144,356 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 748 - 800 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní rašeliniště s blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, směrem k okrajům pásmo rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a reprezentativní podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum), ve středové části na několika místech podrost rákosu obecného.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 16,302 ha 11,29 1,99
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (<i>Alnus incana</i>) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,105 ha 0,07 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 16,961 ha 11,75 2,97
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 19,239 ha 13,33 2,5
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 77,164 ha 53,45 1,97
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,070 ha 0,05 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,291 ha 0,89 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2010
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Hypenodes humidalis můřička rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Coenophila subrosea osenice rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Eupithecia silenata píďalička silenková -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Ceruchus chrysomelinus roháček jedlový Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Arichanna melanaria různorožec borůvkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.