Častá – Březová alej

Šumavská rašeliniště

RS01.12
Lokalizace: 48.92142N 13.668245E
Rozloha: 109,625 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 900 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé kotlinové vrchovištní rašeliniště na středním toku Časté, hlavní levostranné zdrojnice Řasnice. Porosty Pinus x pseudopumilio, podmáčené smrčiny Bazzanio-Piceetum, obvodové i vnitřní ostřicové laggy sv. Sphagno-Caricion canescentis a Leuco-Scheuchzerion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,161 ha 0,15 2,81
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1,575 ha 1,44 2,1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,180 ha 0,16 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5,032 ha 4,59 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2,099 ha 1,91 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 39,899 ha 36,4 2,5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,665 ha 1,52 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 36,928 ha 33,69 1,7
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,097 ha 0,09 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 11,590 ha 10,57 1,59

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Houby Phellinus nigrolimitatus ohňovec ohraničený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2010
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2010
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.