Kotlina Valné

Šumavská rašeliniště

RS01.11
Lokalizace: 48.900514N 13.655602E
Rozloha: 73.542 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP, PP
Nadmořská výška: 867 - 905 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex rašeliništní a luční mokřadní vegetace v pramenné kotlině Valné, levostranné zdrojnice Řasnice. Vrchovištní “klečové“ porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugi, šlenková společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion, luční rašeliništní porosty sv. Caricion fuscae a Sphagno-Caricion canescentis, mokřadní porosty sv. Calthion, louky sv. Polygono-Trisetion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 4.628 ha 6.29 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1.276 ha 1.74 2.64
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.333 ha 3.17 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.715 ha 2.33 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2.834 ha 3.85 3.08
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.366 ha 1.86 3.59
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11.113 ha 15.11 1.15
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.620 ha 21.24 1.94
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.151 ha 1.56 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.233 ha 0.32 3
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 8.908 ha 12.11 1.98
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.041 ha 2.78 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.413 ha 4.64 3.04
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 2.561 ha 3.48 1.22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex paupercula ostřice vrchovištní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Boloria eunomia perleťovec mokřadní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Lycopodiella inundata plavuňka zaplavovaná Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.