Chalupská a Novosvětská slať

Šumavská rašeliniště

RS01.10
Lokalizace: 49.009456N 13.656244E
Rozloha: 254.510 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 894 - 941 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní až svahové vrchoviště v nivě Vydřího potoka. “Klečové“ porosty (Sphagno magellanici-Pinetum mugi), na značné části sukcesně zarůstající vytěžené plochy, fragmenty rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a podmáčených smrčin na okrajích, po obvodu plášť rašelinných březin (Betulion pubescentis). Obklopeno rašelinnými (Caricion fuscae), podmáčenými (Calthion) a mezofilními loukami (Polygono-Trisetion). Rašelinné jezírko s plovoucími rašelinnými ostrůvky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.212 ha 0.48 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.097 ha 0.82 1.63
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 4.446 ha 1.75 1.26
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.075 ha 0.03 1
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.793 ha 0.31 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.025 ha 0.01 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.334 ha 0.13 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 25.614 ha 10.06 1.71
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 11.671 ha 4.59 1.16
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 12.283 ha 4.83 1.95
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.192 ha 0.08 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.539 ha 3.75 1.98
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 19.644 ha 7.72 1.22
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 12.359 ha 4.86 1.45
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 32.889 ha 12.92 1.15
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2015
Lišejníky Cladonia amaurocraea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Cladonia arbuscula -- -- -- -- -- 2010
Lišejníky Cladonia stygia -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Imshaugia aleurites -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Usnea dasopoga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Vulpicida pinastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Roztoči Camisia solhoeyi hranitka horská -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum jestřábník oranžový -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 72

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.