Jezerní slať

Šumavská rašeliniště

RS01.05
Lokalizace: 49.036648N 13.565747E
Rozloha: 164.659 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 1050 - 1121 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horské rozvodnicové vrchoviště s “klečovými porosty“ (Sphagno magellanici-Pinetum mugo), na části sukcesně regenerující vytěžené plochy, podél potoka a v laggu mokřadní ostřicová společenstva Sphagno-Caricion canescentis, v jezírku a šlencích Leuco-Scheuchzerion. Podél části obvodu podmáčené smrčiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 33.693 ha 20.46 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.742 ha 2.27 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.061 ha 0.04 1.54
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.204 ha 0.12 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.351 ha 0.82 2.19
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 4.117 ha 2.5 1.47
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.023 ha 0.01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6.352 ha 3.86 2.05
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10.956 ha 6.65 2.23
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 26.884 ha 16.33 1.6
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 19.154 ha 11.63 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 1.396 ha 0.85 1.44
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.017 ha 0.01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.762 ha 2.28 2.05
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.320 ha 0.19 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia deformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Chrostíci Molannodes tinctus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia stygia -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Cladonia sulphurina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Lišejníky Cladonia arbuscula -- -- -- -- -- 2010
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Syngrapha interrogationis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Mechorosty Cephaloziella spinigera drobnička zoubkatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 53

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.