Tetřevská a Filipohuťská slať

Šumavská rašeliniště

RS01.03
Lokalizace: 49.021662N 13.535592E
Rozloha: 296,247 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1042 - 1178 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horská vrchoviště s porosty rašelinné kleče P. x pseudopumilio (Sphagno magellanici-Pinetum mugo), šlenkovými společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion, v laggu Sphagno-Caricion canescentis, obklopená zvláště směrem k západu rozsáhlými porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum. Pramenná oblast Filipohuťského potoka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 16,129 ha 5,44 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,027 ha 0,01 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,140 ha 1,4 2,9
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,448 ha 0,15 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 69,244 ha 23,37 1,08
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 21,521 ha 7,26 1,4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 115,668 ha 39,04 1,19
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6,027 ha 2,03 2,69
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 16,249 ha 5,49 2,05
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,051 ha 0,02 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,006 ha -- 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 33,081 ha 11,17 2,1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Patrobus assimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Gentiana pannonica hořec panonský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Cystostereum murrayi hrbolatník vonný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Pharmacis fusconebulosa hrotnokřídlec kapradinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 57

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.