Tetřevská a Filipohuťská slať

Šumavská rašeliniště

RS01.03
Lokalizace: 49.021662N 13.535592E
Rozloha: 296.247 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 1042 - 1178 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horská vrchoviště s porosty rašelinné kleče P. x pseudopumilio (Sphagno magellanici-Pinetum mugo), šlenkovými společenstvy sv. Leuco-Scheuchzerion, v laggu Sphagno-Caricion canescentis, obklopená zvláště směrem k západu rozsáhlými porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum. Pramenná oblast Filipohuťského potoka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 33.081 ha 11.17 2.1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.006 ha -- 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.051 ha 0.02 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 16.250 ha 5.49 2.05
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6.028 ha 2.03 2.69
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 115.668 ha 39.04 1.19
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 21.521 ha 7.26 1.4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 69.244 ha 23.37 1.08
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.448 ha 0.15 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.140 ha 1.4 2.9
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.027 ha 0.01 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 16.129 ha 5.44 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Cladonia stygia -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Cladonia arbuscula -- -- -- -- -- 2010
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Cévnaté rostliny Pseudorchis albida běloprstka bělavá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Gentiana pannonica hořec panonský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Ligusticum mutellina koprníček bezobalný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.