Rašeliniště na Křemelné

Šumavská rašeliniště

RS01.02
Lokalizace: 49.144228N 13.370232E
Rozloha: 1 084.164 ha
Kategorie: Podlokalita mezinárodně významného mokřadu
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 785 - 1139 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex údolních blatkových vrchovišť, přecházející v podmáčené smrčiny, příp. v rašelinné louky, v pramenné oblasti a v kotlině středního toku Křemelné. Jedinečná mozaika dosud velmi živých a zvodnělých blatkových borů (as. Pino rotundatae-Sphagnetum), rozsáhlých komplexů rašelinných smrčin a podmáčených smrčin (as. Sphagno-Piceetum, Mastigobryo-Piceetum), rašelinných březin (as. Betuletum pubescentis), mokřadního bezlesí a olšového luhu (as. Alnetum incanae).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 43.096 ha 3.98 3.23
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 76.001 ha 7.01 1.13
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.257 ha 0.02 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.831 ha 0.17 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.204 ha 0.02 1.23
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1.628 ha 0.15 3
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.311 ha 0.03 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.234 ha 0.02 1.05
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.240 ha 0.02 1.88
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.011 ha -- 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 5.256 ha 0.48 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.991 ha 0.55 2.87
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.249 ha 0.12 2.84
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 16.705 ha 1.54 1.42
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 5.777 ha 0.53 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Syngrapha interrogationis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Lišejníky Cladonia stygia -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Mechorosty Liochlaena lanceolata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2005
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2010
Motýli Arichanna melanaria -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2005
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2008
Cévnaté rostliny Knautia dipsacifolia chrastavec lesní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 111

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.