Jaroslavické rybníky

R.ZN.11
Lokalizace: 48.768758N 16.231175E
Rozloha: 297,116 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 189 - 192 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Dva rybníky využívané k intenzivnímu chovu ryb a navazující soustava plůdkových výtažníků. Rákosiny v litorálu a na hrázích rybníků. Lokalita významná zejména jako zastávka tažných druhů ptáků i jako hnízdiště řady silně ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 21,558 ha 7,26 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,900 ha 0,3 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,647 ha 1,9 1,53
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 3,863 ha 1,3 4
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,712 ha 0,24 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,540 ha 0,18 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Hydrophilus piceus vodomil černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Rumex stenophyllus šťovík úzkolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Epilobium parviflorum vrbovka malokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Elatine triandra úpor trojmužný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Ceratophyllum submersum růžkatec bradavčitý Silně ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 146

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.