Dyje u Podhradí nad Dyjí

R.ZN.09
Lokalizace: 48.891054N 15.660101E
Rozloha: 72,392 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 346 - 416 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Tok řeky Dyje od státní hranice po jez v obci Podhradí nad Dyjí. Horní cca 2/3 úseku tvoří přirozené říční koryto s několika meandry, s vyvinutými štěrkovými lavicemi a relativně velkým spádem. Dolní část úseku nad jezem v Podhradí n. D. je hlubší a klidnější. Jsou zachována společenstva pobřežních chrasticových rákosin, břehový porost je tvořen pásem dřevinné vegetace (vrba, topol, olše) s fragmentárně zachovalým lužním podrostem. Úsek je významný zejména jako zbytek typického parmového pásma Dyje s pestrou rybí obsádkou a zachovalými bentickými společenstvy. Lokalita je v současnosti ohrožena výstavbou malé vodní elektrárny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,774 ha 1,07 2,76
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,173 ha 1,62 3,61
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,072 ha 0,1 3
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0,104 ha 0,14 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,556 ha 0,77 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,855 ha 2,56 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,135 ha 0,19 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8,742 ha 12,08 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,006 ha 0,01 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,279 ha 0,39 3,98
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,342 ha 0,47 1
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,170 ha 0,24 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,646 ha 10,56 2,84
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,003 ha -- 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2,754 ha 3,8 1,5
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus pratensis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Anthaxia fulgurans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Chalcophora mariana krasec měďák Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Gnorimus variabilis zdobenec proměnlivý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Wanachia triguttata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2013
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Myriophyllum verticillatum stolístek přeslenitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Taxus baccata tis červený Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 88

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.