Dyje u Podhradí nad Dyjí

R.ZN.09
Lokalizace: 48.891054N 15.660101E
Rozloha: 72,392 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 346 - 416 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Tok řeky Dyje od státní hranice po jez v obci Podhradí nad Dyjí. Horní cca 2/3 úseku tvoří přirozené říční koryto s několika meandry, s vyvinutými štěrkovými lavicemi a relativně velkým spádem. Dolní část úseku nad jezem v Podhradí n. D. je hlubší a klidnější. Jsou zachována společenstva pobřežních chrasticových rákosin, břehový porost je tvořen pásem dřevinné vegetace (vrba, topol, olše) s fragmentárně zachovalým lužním podrostem. Úsek je významný zejména jako zbytek typického parmového pásma Dyje s pestrou rybí obsádkou a zachovalými bentickými společenstvy. Lokalita je v současnosti ohrožena výstavbou malé vodní elektrárny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,646 ha 10,56 2,84
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8,742 ha 12,08 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18,560 ha 25,64 3,88
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus pratensis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Anthaxia fulgurans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Chalcophora mariana krasec měďák Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Gnorimus variabilis zdobenec proměnlivý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Wanachia triguttata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2013
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Myriophyllum verticillatum stolístek přeslenitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Taxus baccata tis červený Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 87

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.