Dyje u Podhradí nad Dyjí

R.ZN.09
Lokalizace: 48.891054N 15.660101E
Rozloha: 72,392 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 346 - 416 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Tok řeky Dyje od státní hranice po jez v obci Podhradí nad Dyjí. Horní cca 2/3 úseku tvoří přirozené říční koryto s několika meandry, s vyvinutými štěrkovými lavicemi a relativně velkým spádem. Dolní část úseku nad jezem v Podhradí n. D. je hlubší a klidnější. Jsou zachována společenstva pobřežních chrasticových rákosin, břehový porost je tvořen pásem dřevinné vegetace (vrba, topol, olše) s fragmentárně zachovalým lužním podrostem. Úsek je významný zejména jako zbytek typického parmového pásma Dyje s pestrou rybí obsádkou a zachovalými bentickými společenstvy. Lokalita je v současnosti ohrožena výstavbou malé vodní elektrárny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,646 ha 10,56 2,84
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8,742 ha 12,08 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18,560 ha 25,64 3,88
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Wanachia triguttata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Vimba vimba podoustev říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Unio tumidus velevrub nadmutý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2016
Měkkýši Unio crassus velevrub tupý Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Taxus baccata tis červený Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Staphylea pinnata klokoč zpeřený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Saperda octopunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Romanogobio vladykovi hrouzek Vladykovův -- HD II Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2014
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pulmonaria mollis plicník měkký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 87

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.