Vrbovecký rybník

R.ZN.07
Lokalizace: 48.793836N 16.130681E
Rozloha: 44,389 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 212 - 222 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Hospodářsky nevyužívaný rybník s rozsáhlými rákosinami obklopený agrocenózami. Kolem přítoku vlhká halofytní louka. Zajímavé společenstvo bezobratlých, rozsáhlý litorál, pravděpodobně bez ryb.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,075 ha 0,17 4
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (<i>Hottonia palustris</i>) -- -- 1,720 ha 3,87 2,26
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10,082 ha 22,71 2,18
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 3,684 ha 8,3 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 1,204 ha 2,71 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,685 ha 3,8 2,07
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,483 ha 1,09 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,936 ha 24,64 2,81

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2011
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Lythrum hyssopifolia kyprej yzopolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Merops apiaster vlha pestrá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ortopteroidní hmyz Tetrix bolivari marše panonská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Chenopodium chenopodioides merlík slanomilný -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Centaurium pulchellum zeměžluč spanilá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Vážky Brachytron pratense šídlo luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Abutilon theophrasti mračňák Theophrastův -- -- -- BL3 2011
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Agabus fuscipennis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 82

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.