Vrbovecký rybník

R.ZN.07
Lokalizace: 48.793836N 16.130681E
Rozloha: 44,389 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 212 - 222 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Hospodářsky nevyužívaný rybník s rozsáhlými rákosinami obklopený agrocenózami. Kolem přítoku vlhká halofytní louka. Zajímavé společenstvo bezobratlých, rozsáhlý litorál, pravděpodobně bez ryb.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,075 ha 0,17 4
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (<i>Hottonia palustris</i>) -- -- 1,720 ha 3,87 2,26
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10,082 ha 22,71 2,18
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 3,684 ha 8,3 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 1,204 ha 2,71 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1,685 ha 3,8 2,07
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,483 ha 1,09 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,936 ha 24,64 2,81

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agabus fuscipennis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Lythrum hyssopifolia kyprej yzopolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2014
Ortopteroidní hmyz Tetrix bolivari marše panonská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Cucubalus baccifer nadmutice bobulnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 82

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.