Bojanovické rybníky

R.ZN.04
Lokalizace: 48.952113N 15.965315E
Rozloha: 43,565 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 350 - 395 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava 5 rybníků na Bojanovickém potoce, kolem ústí potoka do dvou nejspodnějších rybníků s podmáčenými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10,699 ha 24,56 2,49
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5,007 ha 11,49 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,571 ha 10,49 2,72
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,371 ha 3,15 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,014 ha 2,33 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,221 ha 0,51 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,156 ha 0,36 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,810 ha 1,86 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,019 ha 13,82 2,35

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Leonurus marrubiastrum buřina jablečníkovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2009
Ryby a mihule Carassius auratus karas zlatý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 72

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.