Božické rybníky – Karlov

R.ZN.02
Lokalizace: 48.826709N 16.285273E
Rozloha: 90,970 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Nadmořská výška: 194 - 226 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava lesních rybníků s rákosinami a podmáčenými ostřicovými porosty, vyvinutý potoční luh v nivě Příčního potoka. Významné loviště a oblast letních kolonií dutinových druhů netopýrů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,532 ha 1,68 3,72
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,092 ha 2,3 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,653 ha 0,72 2,21
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,172 ha 5,69 2,71
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,431 ha 0,47 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,440 ha 5,98 2,81
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 8,412 ha 9,25 1,96
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,036 ha 1,14 1,35
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,888 ha 9,77 2,56
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14,016 ha 15,41 3,33
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 3,459 ha 3,8 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2015
Brouci Datonychus urticae -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Hydrophilus piceus vodomil černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Arum cylindraceum árón východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Kroužkovci Hirudo medicinalis pijavka lékařská -- HD V Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Vertigo moulinsiana vrkoč bažinný -- HD II Ohrožený (EN) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 51

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.