Bílé potoky

R.ZL.02
Lokalizace: 49.118472N 18.023385E
Rozloha: 14,665 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 425 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlá limnokrenní a helekrenní neporušená prameniště s pseudokrasovými jevy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,719 ha 4,91 1,59
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,003 ha 0,02 1
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,230 ha 1,56 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,892 ha 6,09 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,017 ha 0,12 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,492 ha 23,81 1,16
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,201 ha 1,37 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,535 ha 3,65 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,201 ha 1,37 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,889 ha 6,06 1,49
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,040 ha 0,28 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 3,097 ha 21,12 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Knautia kitaibelii chrastavec Kitaibelův -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Centaurea jacea subsp. oxylepis chrpa luční ostroperá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Hemaris fuciformis dlouhozobka zimolezová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Motýli Melitaea aurelia hnědásek černýšový -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Sorbus torminalis jeřáb břek -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Epipactis microphylla kruštík drobnolistý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Arctium nemorosum lopuch hajní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.