Bílé potoky

R.ZL.02
Lokalizace: 49.118472N 18.023385E
Rozloha: 14,665 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 425 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlá limnokrenní a helekrenní neporušená prameniště s pseudokrasovými jevy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> 1,214 ha 8,28 3,01
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>) 0,003 ha 0,02 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>) 0,193 ha 1,31 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,870 ha 5,93 1,95
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 0,017 ha 0,12 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 3,251 ha 22,17 1,18
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,175 ha 1,19 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,532 ha 3,63 1,01
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,175 ha 1,19 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,813 ha 5,54 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) 3,029 ha 20,65 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Dorycnium herbaceum bílojetel bylinný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Traunsteinera globosa hlavinka horská Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dianthus carthusianorum subsp. latifolius hvozdík kartouzek širolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Drymonia querna hřbetozubec drnákový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2018
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Epipactis microphylla kruštík drobnolistý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Amaranthus blitum laskavec hrubozel -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 52

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.