Mokrá louka u Doubrav

R.ZL.01
Lokalizace: 49.154845N 17.675369E
Rozloha: 21,414 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 337 - 388 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jediná nivní mokřadní louka v okrese Zlín. Výskyt několika rostlinných společenstev v závislosti na hladině podzemní vody. Pobřežní olšiny sv. Alnion glutinosae, mokré až mezofilní louky sv. Molinion, Arrhenatherion, Calthion. Významná batrachologická lokalita, probíhá výzkum motýlů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,224 ha 5,72 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,005 ha 0,02 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,276 ha 1,29 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,707 ha 12,64 1,13
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,411 ha 6,59 1,41
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,753 ha 12,86 2,78
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,005 ha 0,02 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,817 ha 22,5 1,39
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,094 ha 0,44 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,372 ha 34,43 1,04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Dorycnium herbaceum bílojetel bylinný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Galega officinalis jestřabina lékařská -- -- Téměř ohrožený (NT) BL2 2012
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2012
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Muscari comosum modřenec chocholatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.