Rybník Neratov

R.VS.15
Lokalizace: 49.243071N 17.987258E
Rozloha: 5,863 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 450 - 483 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,002 ha 0,03 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,526 ha 8,98 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,760 ha 12,97 3,98
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,208 ha 3,54 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,578 ha 9,85 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,312 ha 5,32 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,928 ha 15,82 3,98
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,690 ha 11,76 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,558 ha 9,53 1,65
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,096 ha 1,63 3,66

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Vážky Coenagrion scitulum šidélko huňaté -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.