Dubcová

R.VS.08
Lokalizace: 49.384275N 17.875768E
Rozloha: 11,924 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 403 - 477 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahová prameniště.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,775 ha 14,89 2,43
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,006 ha 0,05 3,09
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,003 ha 0,03 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,215 ha 10,19 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,529 ha 4,44 2,18
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,926 ha 58,09 3,22
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,686 ha 5,75 1,47
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,005 ha 0,05 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,003 ha 0,02 1
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,117 ha 0,98 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2002
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2003
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2004
Cévnaté rostliny Euphorbia amygdaloides pryšec mandloňovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Blysmus compressus skřípinka smáčknutá -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.