Zálešsko–vračovické rybníky

R.UO.04
Lokalizace: 49.959982N 16.238822E
Rozloha: 131.305 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 290 - 324 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.150 ha 0.88 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.302 ha 0.23 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 67.226 ha 51.2 3.7
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.671 ha 6.6 2.06
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.788 ha 2.12 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.550 ha 1.18 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.002 ha -- 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.694 ha 0.53 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 13.900 ha 10.59 2.16
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.704 ha 0.54 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.811 ha 2.9 2.44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.345 ha 10.16 3.13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2006
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Batrachium circinatum lakušník okrouhlý -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 45

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.