Velký Karlov

R.UO.02
Lokalizace: 50.063887N 16.149064E
Rozloha: 36,274 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 268 - 270 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašelinné louky a písčiny na břehu rybníka u osady Korunka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,123 ha 0,34 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,793 ha 2,19 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,049 ha 0,13 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 18,080 ha 49,84 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,264 ha 0,73 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,917 ha 2,53 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,328 ha 0,9 1,16
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,963 ha 5,41 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7,853 ha 21,65 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,918 ha 2,53 1,48
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,183 ha 0,5 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 31

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.