Babinské louky

R.UL.01
Lokalizace: 50.597413N 14.130316E
Rozloha: 89.241 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 536 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Podhorské louky ve vojenském prostoru s bohatou populací zvonovce liliolistého.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 15.914 ha 17.83 2.02
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.750 ha 1.96 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14.846 ha 16.64 1.96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.690 ha 4.13 1.68
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.195 ha 0.22 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.532 ha 0.6 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.043 ha 5.65 2.09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.500 ha 0.56 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 7.305 ha 8.19 1.58
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9.065 ha 10.16 1.37
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.286 ha 0.32 3.66
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5.385 ha 6.03 2.39
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.960 ha 7.8 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.875 ha 0.98 3
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.012 ha 0.01 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Chaetocnema conducta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Venusia blomeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Ostrinia palustralis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Eupoecilia sanguisorbana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Laserpitium latifolium hladýš širolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lathyrus linifolius hrachor horský -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Sorbus torminalis jeřáb břek -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 52

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.