Hrnčárky

R.UH.08
Lokalizace: 48.908456N 17.677441E
Rozloha: 9,426 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 450 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Bazické svahové prameniště: slatinná čočka, iniciální stádia (pěnovec), pěnovcové studánky (Chara). Společenstvo Cratoneuron commutatum - Carex flacca - Eriophorum angustifolium.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,196 ha 2,08 1
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,076 ha 0,8 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,822 ha 8,73 2,36
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,815 ha 19,25 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,124 ha 1,32 2,5
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,475 ha 26,26 3
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2,685 ha 28,49 1,2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Netopýři Pipistrellus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Dorycnium herbaceum bílojetel bylinný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Gentiana cruciata hořec křížatý Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Lathyrus latifolius hrachor širolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Trifolium rubens jetel červenavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Astragalus danicus kozinec dánský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Muscari comosum modřenec chocholatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 49

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.