Lom Rasová

R.UH.03
Lokalizace: 48.976044N 17.811438E
Rozloha: 6,513 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Nadmořská výška: 538 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Opuštěný pískovcový lom s proměnlivou výškou vodní hladiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,125 ha 1,92 2,63
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,279 ha 4,28 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,185 ha 2,84 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,186 ha 2,85 4
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,279 ha 4,28 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Chrostíci Nemotaulius punctatolineatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Cryptocephalus marginatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Drepanocladus lycopodioides -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2019
Brouci Labidostomis tridentata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Cryptocephalus quinquepunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Leonurus cardiaca buřina srdečník pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Gentianopsis ciliata hořec brvitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Pyrola rotundifolia hruštička okrouhlolistá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Aster novi-belgii hvězdnice novobelgická -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Trifolium ochroleucon jetel bledožlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 65

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.