Rokytná

R.TR.06
Lokalizace: 49.078564N 16.371856E
Rozloha: 534,913 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PP, PR
Nadmořská výška: 228 - 443 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,901 ha 0,36 1,56
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,075 ha 0,01 2,78
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,217 ha 0,04 1,77
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,024 ha 0,57 1,47
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 8,921 ha 1,67 2,73
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 78,513 ha 14,68 2,49
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,364 ha 0,44 1,97
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,749 ha 0,14 2,16
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10,540 ha 1,97 3,92
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,644 ha 0,12 2,66
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,118 ha 0,02 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6,424 ha 1,2 2,07
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4,896 ha 0,92 1,79
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0,452 ha 0,08 1,18
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1,161 ha 0,22 1,34
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia foliacea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia cervicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Botryolepraria lesdainii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Bacidia rosella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Bacidia fraxinea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Lišejníky Toninia candida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Toninia diffracta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Trox cadaverinus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Bothrideres bipunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Semanotus undatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cyanostolus aeneus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Viviparus acerosus bahenka uherská -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 179

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.