Údolí Oslavy a Chvojnice

R.TR.02
Lokalizace: 49.154864N 16.170234E
Rozloha: 271,919 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 240 - 419 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedny z posledních přirozeně meandrujících toků v českých zemích. Rozdílnost podloží způsobila velkou rozmanitost v utváření údolí (úzké kaňony, menší náplavové louky, tzv. čertovy ocasy). Geologická pestrost a geomorfologický fenomén podmiňují neobyčejné druhové bohatství jak rostlin, tak živočichů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,523 ha 0,19 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,262 ha 0,1 1,79
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,024 ha 0,01 1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0,104 ha 0,04 1,84
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,165 ha 0,06 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,087 ha 0,03 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,318 ha 0,12 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,153 ha 0,06 2
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,371 ha 0,14 1
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,763 ha 0,28 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,206 ha 0,44 1,18
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,425 ha 0,16 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,112 ha 0,04 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,770 ha 0,65 1,51
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0,180 ha 0,07 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Campanula moravica zvonek moravský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Chamaecytisus ratisbonensis čilimník řezenský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Xanthium strumarium řepeň durkoman -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Cardaminopsis petraea řeřišničník skalní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Platydema violaceum širokáč fialový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019
První 14 15 16 17 18 Zobrazeno: 255 - 264

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.