Údolí Oslavy a Chvojnice

R.TR.02
Lokalizace: 49.154864N 16.170234E
Rozloha: 271,919 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 240 - 419 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedny z posledních přirozeně meandrujících toků v českých zemích. Rozdílnost podloží způsobila velkou rozmanitost v utváření údolí (úzké kaňony, menší náplavové louky, tzv. čertovy ocasy). Geologická pestrost a geomorfologický fenomén podmiňují neobyčejné druhové bohatství jak rostlin, tak živočichů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,922 ha 0,34 2
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,165 ha 0,06 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,770 ha 0,65 1,51
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0,180 ha 0,07 1
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,024 ha 0,01 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4,026 ha 1,48 2,31
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,112 ha 0,04 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,425 ha 0,16 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 42,883 ha 15,77 2,18
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3,079 ha 1,13 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,371 ha 0,14 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 30,705 ha 11,29 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 37,953 ha 13,96 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,952 ha 1,45 3,06
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,064 ha 0,02 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vážky Sympetrum meridionale vážka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis subsp. arduini tařice skalní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Tephroseris integrifolia starček celolistý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Stipa pulcherrima kavyl sličný Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Prunus fruticosa třešeň křovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Melica ciliata strdivka brvitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Medicago minima tolice nejmenší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Cévnaté rostliny Lappula semicincta strošek polopásý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Inula oculus-christi oman oko Kristovo Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Collema flaccidum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Chondrilla juncea radyk prutnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Gagea bohemica subsp. bohemica křivatec český pravý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 231

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.