Údolí Oslavy a Chvojnice

R.TR.02
Lokalizace: 49.154864N 16.170234E
Rozloha: 271,919 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 240 - 419 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedny z posledních přirozeně meandrujících toků v českých zemích. Rozdílnost podloží způsobila velkou rozmanitost v utváření údolí (úzké kaňony, menší náplavové louky, tzv. čertovy ocasy). Geologická pestrost a geomorfologický fenomén podmiňují neobyčejné druhové bohatství jak rostlin, tak živočichů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,206 ha 0,44 1,18
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,087 ha 0,03 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 14,514 ha 5,34 2,52
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29,301 ha 10,78 2,34
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,262 ha 0,1 1,79
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,763 ha 0,28 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,523 ha 0,19 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,153 ha 0,06 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,188 ha 0,07 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 28,038 ha 10,31 1,42
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0,104 ha 0,04 1,84
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4,780 ha 1,76 2,1
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,318 ha 0,12 1
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,064 ha 0,02 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,952 ha 1,45 3,06
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Lišejníky Peltigera horizontalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Lišejníky Opegrapha vulgata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Lišejníky Opegrapha vermicellifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Opegrapha rufescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Bacidia rubella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Bacidina phacodes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Lišejníky Chaenotheca phaeocephala -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Chaenotheca stemonea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Lišejníky Chrysothrix candelaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 264

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.