Údolí Oslavy a Chvojnice

R.TR.02
Lokalizace: 49.154864N 16.170234E
Rozloha: 271,919 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 240 - 419 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedny z posledních přirozeně meandrujících toků v českých zemích. Rozdílnost podloží způsobila velkou rozmanitost v utváření údolí (úzké kaňony, menší náplavové louky, tzv. čertovy ocasy). Geologická pestrost a geomorfologický fenomén podmiňují neobyčejné druhové bohatství jak rostlin, tak živočichů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,523 ha 0,19 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,262 ha 0,1 1,79
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,064 ha 0,02 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29,301 ha 10,78 2,34
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,188 ha 0,07 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 42,883 ha 15,77 2,18
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 28,038 ha 10,31 1,42
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3,079 ha 1,13 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,922 ha 0,34 2
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0,180 ha 0,07 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,770 ha 0,65 1,51
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4,780 ha 1,76 2,1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,112 ha 0,04 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 14,514 ha 5,34 2,52
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,425 ha 0,16 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Hierochloë australis tomkovice jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Medicago minima tolice nejmenší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis subsp. arduini tařice skalní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lappula semicincta strošek polopásý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Melica picta strdivka zbarvená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Melica ciliata strdivka brvitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Tephroseris integrifolia starček celolistý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2019
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 231

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.