Anenské rybníky

R.TC.06
Lokalizace: 49.886844N 12.721599E
Rozloha: 259,386 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Nadmořská výška: 491 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků v kulturní intenzivně využívané krajině. Je významná především pro hnízdění i průtah vodního ptactva, zejména Labutí rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,001 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,677 ha 0,26 2,46
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,377 ha 0,15 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,817 ha 0,31 4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,073 ha 0,03 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,295 ha 0,11 1,95
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,572 ha 0,99 3,42
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,833 ha 0,32 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,187 ha 0,07 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,809 ha 0,7 2,23
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,829 ha 0,71 1,11
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,453 ha 0,17 4
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,211 ha 0,47 2,04
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,128 ha 0,43 3,71
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2,996 ha 1,16 3,84
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2011
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2017
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2013
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2016
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
První 1 2 3 4 5 6 7 8 Poslední Zobrazeno: 60 - 75 z 106

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.