Anenské rybníky

R.TC.06
Lokalizace: 49.886844N 12.721599E
Rozloha: 259,386 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Nadmořská výška: 491 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků v kulturní intenzivně využívané krajině. Je významná především pro hnízdění i průtah vodního ptactva, zejména Labutí rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,187 ha 0,07 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,453 ha 0,17 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,809 ha 0,7 2,23
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,073 ha 0,03 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,001 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,081 ha 1,57 3,92
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 18,942 ha 7,3 2,88
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,128 ha 0,43 3,71
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 16,286 ha 6,28 3,33
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,817 ha 0,31 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,295 ha 0,11 1,95
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,377 ha 0,15 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,572 ha 0,99 3,42
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,833 ha 0,32 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2,996 ha 1,16 3,84
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2017
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2011
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 106

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.