Anenské rybníky

R.TC.06
Lokalizace: 49.886844N 12.721599E
Rozloha: 259,386 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Nadmořská výška: 491 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků v kulturní intenzivně využívané krajině. Je významná především pro hnízdění i průtah vodního ptactva, zejména Labutí rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,829 ha 0,71 1,11
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,295 ha 0,11 1,95
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,001 ha -- 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,211 ha 0,47 2,04
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 23,228 ha 8,96 2,61
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,809 ha 0,7 2,23
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,377 ha 0,15 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 18,942 ha 7,3 2,88
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,677 ha 0,26 2,46
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,081 ha 1,57 3,92
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,110 ha 1,58 3,22
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,073 ha 0,03 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8,217 ha 3,17 3,81
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 16,286 ha 6,28 3,33
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,572 ha 0,99 3,42
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2018
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 106

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.