Stročov

R.TA.06
Lokalizace: 49.523796N 14.569789E
Rozloha: 3,654 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 628 - 642 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mezohygrofytní louka se společenstvy sv. Calthion, Molinion a Violion caninae. V mechem zarostlých mělkých stružkách roste poměrně bohatá populace rozchodníku pýřitého.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,094 ha 2,57 2,5
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,439 ha 39,38 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,001 ha 0,02 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.