Dráchovské tůně

R.TA.05
Lokalizace: 49.234989N 14.715412E
Rozloha: 43.380 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 402 - 410 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Plošně poměrně rozsáhlý komplex mezofytních a mezohygrofytních nivních luk, slepých a odstavených říčních ramen a nivních tůní s charakteristickou vegetací a výskytem ohrožených rostlin a živočichů. Vegetace sv. Alopecurion, Molinion, Arrhenatherion, Nymphaeion albae, Caricion gracilis, Magnocaricion elatae, Batrachion aquatilis, Phragmition communis, Alnion incanae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 12.518 ha 28.86 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.166 ha 0.38 1.11
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.020 ha 0.05 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.736 ha 1.7 1.07
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.004 ha 0.01 2
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.731 ha 1.69 1.05
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.619 ha 3.73 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.009 ha 0.02 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.715 ha 13.17 1.39
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.263 ha 0.61 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.634 ha 1.46 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.265 ha 9.83 1.86
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.002 ha -- 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.963 ha 4.53 3.39
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.293 ha 0.68 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2007
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2009
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2001
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex buekii ostřice Buekova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex appropinquata ostřice odchylná -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 40

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.