Opatovské rybníky

R.SY.03
Lokalizace: 49.837624N 16.494502E
Rozloha: 230.079 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 418 - 451 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zahrnuje rybník Hvězda (82 ha) a rybník Nový (42 ha). Na Hvězdě je ostrov se vzrostlými dřevinami, vedle menší ostrůvek se skřípincem jezerním, litorální porosty jsou vytvořeny v malé míře na J a V břehu Hvězdy, rozsáhlé litorální porosty na Novém rybníce. U Nového rybníka jsou podmáčené louky a olšiny, mezi rybníky lužní les. Významné především z ornitologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.780 ha 1.64 2.52
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.064 ha 0.03 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.837 ha 0.36 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.250 ha 0.11 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.581 ha 0.25 1.9
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.062 ha 0.03 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.008 ha -- 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.836 ha 1.23 1.21
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.606 ha 0.7 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.211 ha 0.96 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.588 ha 0.26 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 14.058 ha 6.11 1.07
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 27.582 ha 11.99 2.23
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5.368 ha 2.33 1.06
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.044 ha 0.02 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Sceliphron destillatorium -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Knautia drymeia subsp. drymeia -- -- -- -- -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 160

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.