Údolí Březné

R.SU.04
Lokalizace: 49.91534N 16.7554E
Rozloha: 142,628 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 322 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex mezo – až hydrofilních luk a olšin údolí Březné. Jedna z největších a populačně nejsilnějších lokalit bledule jarní.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,541 ha 1,78 3,29
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 8,037 ha 5,64 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,118 ha 0,08 2,06
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,244 ha 1,57 2,04
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 9,454 ha 6,63 2,04
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,490 ha 1,04 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2,323 ha 1,63 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9,908 ha 6,95 2,76
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 18,443 ha 12,93 2,76
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3,099 ha 2,17 1,91
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,313 ha 0,92 2,09
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 21,122 ha 14,81 2,19
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,000 ha -- 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,907 ha 9,75 1,55
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,539 ha 0,38 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Parnassius mnemosyne jasoň dymnivkový Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2015
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Motýli Parasemia plantaginis přástevník jitrocelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.