Bludovská stráň

R.SU.01
Lokalizace: 49.923416N 16.93261E
Rozloha: 11,106 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 297 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Olšina a zbytky mokrých luk na úpatí kopce Brousné. Soustava tůněk s kolísající vodní hladinou u náspu železničního tělesa, které se staly vhodným biotopem pro ohrožené druhy obojživelníků. Olšina a fragmenty ostřicových luk.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,267 ha 2,4 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,153 ha 37,39 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 3,712 ha 33,43 2,16
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,340 ha 3,06 2,87

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.